შესვლა პროფილში

რეგისტრაციის

ეტაპი 1.
რეგისტარცია
ეტაპი 2.
sms დადასტურება
ეტაპი 3.
დასრულება

მიუთითეთ სასურველი თანხა

ლარი

მიუთითეთ დღეების რაოდენობა

დღე
სესხის თანხა
საკომისიო
სულ დასაფარი თანხა
დაფარვის თარიღი
 
 

რეგისტრაციი

შენიშვნა! რეგისტრაციის პროცესის დასასრულებლად გადმორიცხეთ თქვენი საბანკო ანგარიშიდან 1 თეთრი
 
კლავიატურის შესაცვლელად დააჭირეთ ღილაკს ~ / Press ~ to toggle Keyboard
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
     
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
მონიშნეთ, რასაც ეთანხმებით
შპს „სოჰო გრუპ“ არის სწრაფად მზარდი საერთაშორისო ფინანსური ჯგუფის წევრი, რომელსაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წამყვანი ადგილი უკავია ონლაინ სესხების ბაზარზე.
შპს „სოჰო გრუპ“ რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; ს/კ 405153159 . ჩვენი მისამართია: საქართველო, თბილისი, 0177, ს. ზაქარიაძის ქ. 8. ტელეფონი: 2505035.

„სოჰო გრუპ“ გთავაზობთ ონლაინ სესხებს 50-დან 650 ლარამდე, რომელიც შეგიძლიათ მოითხოვოთ სახლიდან გაუსვლელად კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში.

პოტენციური მსესხებელი უნდა იყოს მინიმუმ 20 წლის.

„სოჰო გრუპს“ არ აქვს არანაირი ფარული ხარჯი; ყველა პროცესი გამჭვირვალეა. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში შესაძლებელია განმეორებითი სესხით სარგებლობა. ათვისებული თანხის დროულად არ დაბრუნების შემთხვევაში მსესხებელს დაერიცხება პირგასამტეხლო 1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, რაც ნეგატიურ გავლენას იქონიებს მის საკრედიტო ისტორიაზე.